Polityka prywatności

1. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: BB Format Błażej Kałużny, z siedzibą przy ul. Krzywoustego 41, 92-416 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7282682993, REGON:: 367520488, zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych (ADO)”. Kontakt ze ADO w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 2. W celu realizacji usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania i dostawy,
  • adres e-mail,
  • numer zamówienia,
  • data rejestracji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer zlecenia,
  • ewentualnie adres zamieszkania — w przypadku zwrotu pieniędzy,
  • ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 6. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • adres e-mail,
  • numer zlecenia.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu).
 8. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • numer telefonu,
  • numer zlecenia
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 10. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • firma,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • numer NIP,
  • numer zlecenia.
 11. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
 12. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, m.in. rejestru klientów, zgłaszających sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
 13. Ponieważ, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.
 14. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

3. Cookies

 1. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 3. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 4. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 5. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 6. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej.
 7. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 8. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 9. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

4. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila do ADO na adres [email protected].
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

5. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zlecić usługę, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu dostawy, e-maila i telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, należy podać wszystkie dane wymagane prawem podatkowym: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP — bez tych danych nie mamy możliwości prawidłowego wystawienia faktury.
 4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, należy podać numer telefonu — bez tego nie będziemy mogli nawiązać kontaktu telefonicznego.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

7. Odbiorcy danych osobowych

 1. W razie konieczności, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe naszym prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie kurierskiej oraz innym podmiotom świadczącym usługi dostawy oraz firmie ubezpieczeniowej (jeżeli pojawia się konieczność naprawienia szkody).
 2. Może dojść do sytuacji, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft lub Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Z uwagi na fakt, że nie stosuje się tam, z reguły przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Mając na uwadze powyższe, każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Informujemy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie Komisji Europejskiej, która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.
 4. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 5. W razie wątpliwości, udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

9. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W zależności od rodzaju danych osobowych, przetwarzamy je przez okres:
  • trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  • 6 miesięcy — w przypadku danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  • 5 lat — w przypadku danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w przypadku danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 4. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy uzasadniamy tym, że może dojść do sytuacji, iż Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

10. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach mamy prawo odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednak, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to następuje to po wnikliwej analizie i jedynie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do ADO na adres [email protected] lub wysłanie informacji na adres siedziby ADO, wskazany w punkcie I.

11. Prawo do wniesienia skargi

 1. W przypadku, gdyby Pan/Pani stwierdzili, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O jakichkolwiek zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 maja 2018 r.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
Click outside to hide the compare bar
Porównaj