Regulamin

Opublikowany w dniu 13.08.2018

Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem https://smdlider.eu/sklep/ realizuje Błażej Kałużny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BB Format Błażej Kałużny z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 21, kod pocztowy 93-219 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7282682993 REGON: 367520488.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem elektronicznym http https://smdlider.eu/sklep/ (dalej: Sklep) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin).
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Warunkiem korzystania z Usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.
 5. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, określający warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu,
 2. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://smdlider.eu/sklep/, platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiający Kupującemu składanie zamówień na Towary, będący własnością Sprzedającego.
 3. Sprzedawca – Błażej Kałużny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BB Format Błażej Kałużny siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 21, kod pocztowy 93-219 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7282682993, REGON: 367520488,
  – będąca właścicielką i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, a także Skarb Państwa oraz jego jednostki organizacyjne,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 7. Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Sklepu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Sklepu.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której treść odpowiada treści niniejszego Regulaminu, zawierana w chwili akceptacji Regulaminu.
 9. Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie,
 10. Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu, udostępniona Kupującemu przez Sprzedawcę nieodpłatnie w celu złożenia zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego zamówienia, edycji Koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
 11. Login – adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym w Sklepie umożliwiający późniejszą indywidualną identyfikację Kupującego podczas korzystania ze Sklepu.
 12. Rejestracja – podanie Danych osobowych oraz innych danych przez Kupującego w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

3. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową.

4. Rejestracja w Sklepie i tworzenie konta

 1. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem Konta Kupującego.
 2. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane przez zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych Kupujących.
 4. Aby utworzyć Konto w Serwisie Kupujący musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem: https://smdlider.eu/moje-konto/?action=register.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
 6. Formularz rejestracyjny wymaga podania:
  • adresu e-mail,
  • hasła (oraz potwierdzenia hasła).
 7. Adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym stanowi jego Login do Sklepu.
 8. Hasło podane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 7 znaków. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy.
 9. Podczas Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania Sklepu określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 10. Podczas Rejestracji w Sklepie Kupujący oświadcza, że:
  • zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych oraz innych danych wymaganych dla prawidłowego świadczenia usług,
 11. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link informujący o założeniu konta. Konto zostaje założone po dokonaniu rejestracji przez Kupującego.
 12. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 5. Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej mailowo na adres [email protected] . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6. Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Tatrzańska 21, 93-219 Łódź.
 7. Sprzedający może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 8. Na drodze porozumienia stron, Sprzedający i Kupujący rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 9. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Kupującego nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 10. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Kupującego ze Sklepu.

6. Składanie Zamówienia – Zakup Towaru

 1. Zakupu Towaru może dokonać Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez stronę internetową Sklepu oraz mailowo.
 3. Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny podawane są w złotych polskich.
 4. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych zgodnie z treścią § 6 ust. 14 Regulaminu przed dniem zmiany cen.
 6. Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych wymiarów, kolorów, w jakich są dostępne oraz informacji o certyfikacji. Do opisu Towaru załączone są także zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opis Towaru, a w szczególności jego dane techniczne nie zawierały błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr 664 199 469.
 7. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Kupujący może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych wariantach kolorystycznych lub materiałowych w różnych cenach. Sprzedający zastrzega jednak, że nie wszystkie Towary mogą być dostępne w różnych wariantach kolorystycznych lub materiałowych. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Towaru za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie powinien kliknąć w ikonę koszyka. Wybrany Towar zostaje zapisany w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Towary.
 9. Po zakończeniu zakupów Kupujący powinien przejść na stronę zamówienia. Na stronie zamówienia Kupujący powinien sprawdzić poprawność znajdujących się w koszyku Towarów, wypełnić formularz zamówienia, na następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 11. Dostępne metody płatności to:
  • przedpłata (szybkie płatności, przelew tradycyjny)
  • płatność przy odbiorze (za pobraniem).
 12. Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 13. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą dokonania zapłaty za Towar przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 14. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 15. W przypadku wybrania przez Kupującego metody płatności „za pobraniem”, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny wraz z kosztami dostawy.

7. Realizacja zamówienia

 1. Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 13, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych i liczony jest od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej dokonania zapłaty przez Kupującego, o której mowa w § 6 ust. 13 Regulaminu, a w przypadku wybrania opcji płatności „za pobraniem” od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z ust. 1§7). Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy.

8. Warunki dostawy

 1. Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:
  • przesyłka kurierska,
  • Poczta Polska,
  • inPost,
  • odbiór osobisty.
 4. Termin i koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego, a także od gabarytów i wagi zamówionego Towaru. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 5. Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 6. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy pojawiają się przy Towarze dodanym do koszyka Kupującego.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić o umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do złożenia oświadczenia rozpoczyna się od dnia odbioru Towaru przez Kupującego.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 można złożyć mailowo na adres [email protected] lub wysłać pocztą na adres ul. Tatrzańska 21, 93-219 Łódź.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w drodze wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas rejestracji.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

10. Odpowiedzialność za wady – Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm).
 3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania mu Towaru.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  • numer zamówienia,
  • dane Konsumenta,
  • nazwę uszkodzonego Towaru,
  • opis reklamowanej wady,
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
  • żądanie reklamacyjne,
  • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny)
  • dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (np. paragon, faktura VAT (nie jest to warunek konieczny),
  • wskazanie na jaki adres Sprzedawca ma wysłać odpowiedź w sprawie reklamacji.
 5. W przypadku otrzymania przez sprzedającego niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres e-mail [email protected] lub na adres ul. Tatrzańska 21, 93-219 Łódź.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Sprzedawca informuje, że na podstawie przepisu art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm) dla Kupującego niebędącego Konsumentem sprzedawane Towary objęte są całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

11. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej tutaj.

12. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wejdą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy sprzedaży.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust. 1-3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

14. Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://smdlider.eu/regulamin/
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.08.2018
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
  • telefonicznie: 664 199 469
  • e-mail: [email protected]
  • pisemnie na adres: ul. Tatrzańska 21, 93-219 Łódź.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
Click outside to hide the compare bar
Porównaj